Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Behoudens uitdrukkelijk en andersluidend beding, geschieden al onze werkzaamheden, aanbiedingen en verkopen op hiernagenoemd voorwaarden. Onder voorbehoud van bijzonder beding, zijn deze voorwaarden eveneens van toepassingen.

 

ARTIKEL 1. - VORMING VAN DE OVEREENKOMST

Onze aanbiedingen gelden steeds zonder verbintenis. Een bestelling mag slechts als aangenomen worden beschouwd, wanneer zij elektronisch door ons werd bevestigd. Dit geldt eveneens voor alle wijzigingen die aan een transactie worden aangebracht.

Onze afgevaardigden, agenten of vertegenwoordigers, zijn niet onze lasthebbers. De promessen en acceptaties die zij zouden doen of geven verbinden ons slechts na schriftelijke bekrachtiging van onzentwege.

 

ARTIKEL 2. - LEVERINGEN EN HERSTELLINGEN

De leveringen omvatten uitsluitend het in de orderbevestiging beschreven materieel. Inlichtingen over rendement worden slechts bij benadering en zonder garantie verstrekt, in geen geval kunnen zij aanleiding geven tot klachten, tot prijsvermindering of tot andere vergoedingen.  De kosten veroorzaakt door het demonteren en het nazien van het materieel met het oog op het opmaken van een herstellingsbestek zijn ten laste van de klant. Onze bestekken worden zonder verbintenis opgesteld.

 

ARTIKEL 3. - RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

Studies, tekeningen, plannen, schema, ontwerpen en documenten van alle aard die door ons aan de klant werden overhandigd of toegezonden  blijven ons volledig bezit en moeten als vertrouwelijk worden beschouwd.

Zij mogen zonder onze schriftelijke toestemming niet worden medegedeeld, gereproduceerd of uitgevoerd.

Het verstrekken van die documenten wordt bij wijze van inlichting gedaan, zonder enige verbintenis, het kan in geen enkel opzicht onze aansprakelijkheid verbinden.

 

ARTIKEL 4. - LEVERINGSTERMIJNEN

Er worden geen leveringstermijnen toegepast; zij worden slechts bij wijze van inlichting verstrekt. Wanneer zij overschreden worden geeft dit de klant niet het recht zijn bestelling te annuleren of de ontbinding van de overeenkomst te vragen, en het geeft geen aanleiding tot de betaling van schadevergoeding. De leveringstermijnen nemen een aanvang op de datum van de bevestiging van de overeenkomst. Zij zijn ondergeschikt aan de naleving van de verplichtingen van de klant zoals: de inlichtingen of documenten die door de klant moeten worden bezorgd zijn niet te gelegener tijd aangekomen er worden veranderingen aangebracht tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de betalingsvoorwaarden worden niet in acht genomen. De door ons bevestigde leveringstermijn begint te lopen na ontvangst van de betaling van de volledige bestelling.

 

ARTIKEL 5. - PRIJZEN

Onze prijzen zijn netto prijzen voor onverpakt materieel in onze fabrieken of magazijnen. Alle rechten, verzekeringen, montagekosten, inbedrijfstelling en afregeling van het materieel, evenals alle huidige of toekomstige heffingen, zijn behoudens schriftelijk andersluidend beding niet in de prijs begrepen en vallen ten laste van de klant.

Ingeval alle of een deel van de rechten, heffingen en kosten in de prijs begrepen zouden zijn zal elke verhoging of vermindering van die elementen aan de klant worden aangerekend of zal hij er van genieten.

 

ARTIKEL 6. - VERZENDING - VERVOER - VERZEKERINGEN

Alle vervoers-, douane- en goederenbehandelingen zijn ten laste en voor rekening en risico van de klant, die de verzendingen bij aankomst moet nazien en zich zo nodig moet verhalen tegen de vervoerders, zelfs wanneer de verzending franco gebeurde. De klant verbindt zich ertoe het materieel uiterlijk 8 dagen na de terbeschikkingstelling weg te nemen. Na deze termijn zal het materieel worden opgeslagen en zo nodig worden behandeld voor rekening en op risico van de klant.

Het materieel wordt nooit door ons toedoen verzekerd, behalve op schriftelijk verzoek van de klant en op zijn kosten.

 

ARTIKEL 7. - MONTAGE - INBEDRIJFSTELLING

Wij kunnen slechts aansprakelijk worden gesteld voor een goede werking van het materieel indien de montage, de inbedrijfstelling en de afregeling ervan aan ons werden opgedragen en door ons werden uitgevoerd.

Wanneer wij de montage uitvoeren voor een forfaitair bedrag, zullen alle extrakosten veroorzaakt door het tijdverlies buiten onze schuld aan de klant worden aangerekend als toeslag op de prijs.

 

ARTIKEL 8 . - ONTVANGST - GOEDKEURING

De klant moet vóór de levering het materieel in ontvangst nemen in onze fabrieken of magazijnen. De handtekening van de klant op het proces-verbaal van het materieel of van de herstelling behelst goedkeuring.

In alle gevallen waarin geen proces-verbaal van ontvangst wordt opgemaakt, moet elke klacht om geldig te zijn schriftelijk bij ons toekomen binnen een termijn van 8 dagen te rekenen vanaf de terbeschikkingstelling van het materieel aan de klant.

 

ARTIKEL 9. - WAARBORG

Onze leveringen zijn gedurende één jaar gegarandeerd tegen fabricage en materiële fouten te rekenen vanaf de datum van de terbeschikkingstelling aan de klant. Voor goederen die buiten de fabrieken van de  constructeur worden voortgebracht (bij voorbeeld elektronenbuizen, verlichtings- lampen, enz.) wordt onze garantie beperkt tot die van de desbetreffende fabrikant. Stukken die bij vuur worden gebruikt of aan corrosie onderhevig zijn, worden door ons niet gegarandeerd.  Onze verantwoordelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot het herstellen of gratis vervangen van de defect verklaarde onderdelen met uitsluiting van elke eis tot schadevergoeding welke ook de oorzaak hiervan mogen zijn, zelfs ingeval van ongevallen met personen of met zaken, welke door een materieel- of constructiefout zou zijn  veroorzaakt. De door ons vervangen onderdelen blijven ons eigendom.

Onze waarborg kan in geen geval gelden voor breuk, beschadiging, ongeval, enz. voortvloeiend uit een overdreven of abnormaal gebruik, uit nalatigheid, verkeerd onderhoud, of ondeskundigheid van degenen die gebruik maken van het materieel. Onze garantie vervalt indien, de goederen tijdens de garantieperiode aan derden worden toevertrouwd ter controle of herstelling, of indien de door ons geleverde onderdelen vervangen werden door onderdelen die niet van onze firma afkomstig  zijn. Onze garantie vervalt eveneens ingeval van overdracht van het desbetreffende materieel.

 

ARTIKEL 10. - EIGENDOMSRECHT - RISICO’S

Het verkochte materieel, met inbegrip van de toebehoren, blijft ons eigendom zolang de klant niet volledig de verschuldigde sommen heeft vereffend. De koper is niettemin volledig aansprakelijk voor de risico die dit materieel zou kunnen lopen zodra het te zijner beschikking wordt gesteld.

 

ARTIKEL 11. - BETALING

Onze leveringen en herstellingen dienen onmiddellijk bij bestelling betaald te worden met behulp van één van de mogelijke behandelingsmethoden, aangeboden in onze webshop. Al onze rekeningen zijn uitsluitend betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. De verzending onder rembours, het trekken of het accepteren van een wissel door de klant, veroorzaken geen vernieuwing van de overeenkomst, waarvan alle clausules, voorwaarden en verplichtingen van kracht blijven.

Op elke som die op de vervaldag niet werd betaald, volgt van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning en zonder verplichtingen van kracht blijven. Onze andere rechten:

a) Rekeningen die niet betaald werden op de gestelde en/of overeengekomen vervaldag, worden van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling onderworpen aan een nalatigheidsinteresten van 0.8 % per maand. Elke begonnen maand geldt als een volledige maand.

b) De vervallenverklaring van de aan de klant toegestane betalingstermijn in geval van termijnbetalingen van de verkoopprijs of de herstellingskosten

c) De opeisbaarheid van het volledige saldo van die prijs

d) De tenlastelegging van een bedrag gelijk aan 15% van de verschuldigde sommen met een minimum van 37,18 Euro bij wijze van forfaitaire en verminderbare schadevergoeding.

 

ARTIKEL 12. - ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

Ingeval de klant zijn verplichtingen zou te kort schieten, bijv. wanneer hij zou weigeren het materieel af te halen of wanneer hij in vertraging zou zijn met de betaling, houden wij ons het recht voor de overeenkomst te ontbinden. Deze zal van rechtswege ontbonden zij en zonder voorafgaande aanmaning door kennisgeving van onze wil aan de klant, in de vorm van een ter post aangetekende brief; het reeds geleverde materieel zal ons onmiddellijk moeten worden terugbezorgd en wij zullen bij wijze van schadevergoeding recht hebben op een som gelijk aan 30% van het bedrag van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 13. - BETWISTING

Ingeval van betwisting zullen alleen de rechtbanken van het gebied waarin de maatschappelijke zetel van onze firma zich bevindt bevoegd zijn. Wij behouden ons in ieder geval het recht voor het verschil voor een andere bevoegde rechtbank te brengen.

 

ARTIKEL 14. - ALGEMENE BEPALINGEN

Door het feit een bestelling bij ons te plaatsen verklaren onze klanten zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en zien zij ervan af hun eigen voorwaarden de voorkeur te geven. Deze zijn voor ons zonder enige uitwerking en kunnen dus tegen ons niet worden ingeroepen.

Indien, om welke reden ook bepaalde hierboven genoemde voorwaarden niet kunnen worden gehandhaafd, blijven onze overige algemene voorwaarden niettemin van kracht.